Osem dôvodov, prečo ženy volia Stranu zelených

Strana zelených ako jediná strana na Slovensku má v programe volieb do Európskeho parlamentu zakotvené princípy rodovej rovnosti. Ciele Európskych zelených v oblasti rodovej rovnosti na nasledujúce volebné obdobie:

1.     Skutočná rovnosť pre všetkých ľudí
V európskom parlamente budeme presadzovať využitie Charty základných práv tak, aby zahŕňala všetkých členov a členky spoločnosti a chránila práva ohrozených a minoritných skupín. Z toho vyplývajú rovnaké práva pre ženy, neheterosexuálne menšiny,  etnické menšiny vrátane rómskej, ľudí s postihnutím, náboženské menšiny, ako aj o sociálne a občianske práva. Zároveň z toho vyplýva pokračovanie v boji proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a inej náboženskej intolerancii, sexizmu, diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, pohlavnej identity a proti všetkým formám násilného politického extrémizmu v Európskej únii. Ľudské práva sú pre všetkých ľudí v celej EÚ.

 2.     Rodová rovnosť sa musí stať skutočnosťou v celej EÚ
Základné právo rovnosti mužov a žien sa musí stať skutočnosťou. Dobrá legislatíva už existuje, v Európe je však roztrúsená. Chceme preto, aby sa najlepšie národné zákony presadili v celej EÚ, či už vo vzťahu k rodovej rovnosti, otázkam možnosti voľby v reprodukčných právach, domácemu násiliu, materskej a otcovskej dovolenke alebo politickému zastúpeniu.

3.     Žiadame zvýšiť zastúpenie žien vo vysokých pozíciách
V Európskom parlamente a Európskej komisii majú ženy len tretinové zastúpenie. Iba zelená frakcia má rovnaké zastúpenie žien a mužov. Preto Európska strana zelených víta rozhodnutie nórskej vlády zvýšiť počet žien v rozhodovacích pozíciách verejného i súkromného sektora na minimálne 40% a vyzývame EÚ a členské štáty, aby ho nasledovali a smerovali k paritnému zastúpeniu žien a mužov v inštitúciách EÚ.

4.     Presadzujeme rovnosť na pracovisku i mimo neho
Muži a ženy musia dostávať rovnaké mzdy, a rovnako aj vyslaní či dočasní zamestnanci a prisťahovalkyne. EÚ  musí v oblasti rovnakého odmeňovania zaviesť rázne opatrenia tak, aby sa smernica z roku 1975 konečne odrazila aj v praxi. Rovnaké príležitosti pre všetkých ľudí sa musia zaručiť na pracovisku aj mimo neho, a to bez ohľadu na pohlavie, vek, etnickú príslušnosť, postihnutie, vierovyznanie a sexuálnu orientáciu, preto podporujeme prijatie novej smernice o rovnakom zaobchádzaní.

5.     Lepšie zosúladenie súkromného a pracovného života
Ako „najtvrdší oriešok“ pri úsilí o rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi sa ukazuje rodový stereotyp, prisudzujúci ženám úlohu pri reprodukčnej práci a v domácnosti. Preto žiadame, aby bola legislatíva EÚ, potvrdzujúca tradičnú rodovú deľbu práce a postavenie matiek a otcov, upravená tak, aby podporovala vyváženú zodpovednosť žien a mužov pri rodinných povinnostiach. Z tohto hľadiska žiadame aj prehodnotenie zaužívaných modelov pracovnej doby smerom k zavádzaniu viac flexibilných foriem. Zelená frakcia v EP presadzuje, aby pri novelizácii smernice EÚ o rodičovskej dovolenke bola zohľadnená rovnaká zodpovednosť matiek i otcov pri výchove detí. 

6.     Nulová tolerancia k násiliu
My, zelení politici a političky, vyzývame na nulovú toleranciu ku všetkým formám násilia páchaného na ženách naprieč celou Európu. Budeme vytvárať tlak na Komisiu, aby zadefinovala právne základy eliminácie násilia páchaného na ženách a zakotvila ich v Zmluve o EÚ a zaviedla jednotnú európsku politiku a legislatívu v oblasti prevencie, postihovania a trestania násilníkov. Podobne presadzujeme zavedenie celoeurópskej stratégie na potláčanie obchodovania s ľuďmi a s nimi súvisiacimi oblasťami ako je imigrácia a azyl, zvlášť v otázke udeľovania azylu na základe rodovo-podmieneného ohrozenia. 

7.     Reprodukčné zdravie a práva žien
Ľudské práva žien zahŕňajú právo mať kontrolu a  rozhodovať vo veciach sexuality vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia, a to slobodne a zodpovedne, bez nátlaku, diskriminácie a násilia. Chceme, aby tieto ľudské práva boli plne rešpektované a implementované, vrátane práva na prístup k bezpečnej interrupcii pre všetky ženy v EÚ a slobodný prístup k všetkým metódam plánovania rodičovstva.

 8.     Rodovo vyvážená kandidátka
Rovnoprávnosť žien a mužov bola jednou z priorít zelených strán od ich vzniku v sedemdesiatych rokoch ako výsledok občianskych hnutí o.i. aj druhej vlny feminizmu a zostala ňou do dnes. Odrazom toho, že zelené strany v celej Európe berú rodovú rovnosť vážne, je aj fakt, že naše kandidátky sú rodovo vyvážené.  Aj slovenská Strana zelených má ako jediná kandidátku postavenú na „zipovom princípe“, keď sa na nej strieda sedem žien a šesť mužov. Medzi nimi sú aj výrazné občianske aktivistky za práva žien a neheterosexuálnych menšín: Oľga Pietruchová, Ľuba Trubíniová a Hana Fábry a na čele kandidátky stojí žena – Jana Budáčová.

 

Viac o zelenom programe sa dozviete na volebnej stránke http://www.zelenavolba.sk a na spoločnom blogu nezávislých kadidátov a kandidátiek http://www.volimzelenych.sk

 

Reklamy
  1. Pridaj komentár

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: