Ako po očistnej búrke

Finančná kríza píše históriu a dnes už nik nepochybuje, že povedie k zmenám nielen v ekonomike, ale i v spoločnosti a ľudskom správaní. Svoju víziu zverejnil nedávno aj nemecký Inštitútu budúcnosti (Zukunftsinstitut).  Štúdia ale prekvapujúco neprináša žiadne hororové scenáre, naopak – súčasná recesia vraj nie je horšia ako očistná letná búrka. Tak, ako v osobnom živote z času na čas prichádzajú krízy  a z týchto zlomových momentov vyrastajú nové možnosti, tak aj vo svete ekonomiky pôsobí kríza ako motor transformácie.  Aké najdôležitejšie zmeny teda podľa nemeckých futurológov táto letná búrka prinesie?

Flexibilita a ženy na vzostupe

Najhlbší vplyv bude mať finančná kríza na trh práce. Zaužívané stereotypné formy a hierarchické usporiadanie sa stanú minulosťou; v rýchlo sa točiacom digitálnom svete bude žiadaná najmä flexibilita. Určujúcim obrazom trhu práce budúcnosti bude samostatnosť a podnikavosť, projektová práca, viacnásobné joby a príležitostne aj dočasná nezamestnanosť. Motivácia mať zaujímavú prácu a nájsť v nej uspokojenie výrazne prispeje k produktivite podnikov. Tie sa stanú oveľa flexibilnejšími a budú klásť dôraz na neustále vzdelávanie a modernizáciu.

Úspešná kariéra a spoločenské uznanie boli donedávna hlavne doménou mužov; ženy boli skôr zatlačené do domácej sféry. Finančná kríza však vznikla práve ako následok typicky mužského rizikového správania. Nemeckí analytici veria, že kým mužský super-zamestnanec ako ideál upadne do zabudnutia, ženské hodnoty, stratégie a vzorce správania sa získajú na dôležitosti a presadia sa v ekonomike, kultúre i politike.

Víziu nemeckého Inštitútu pre budúcnosť podporuje aj prieskum Univerzity v Cambridge. V ňom bola u 17 mužov sledovaná závislosť úrovne testosterónu a vytvoreného zisku v danom dni. Bola jasne dokázaná korelácia medzi zvýšenou rannou hodnotou mužského hormónu a výškou ziskových operácií v danom dni. Vysvetlenie je, že vyššia hladina testosterónu vedie k rizikovejšiemu správaniu a to môže viesť k vyšším ziskom. Pri určitých trhových podmienkach však môže byť takého správanie extrémne nebezpečné.

Profesor z Cambridge Joe Herbert, autor štúdie, hovorí: „Každá teória rozhodovania vo finančníctve vo vysoko rizikovom prostredí trhových operácií musí brať do úvahy tieto hormonálne vplyvy. Nevhodné rizikové správanie môže mať katastrofálne následky.” Ak sa z tohto pohľadu pozeráme spätne na vývoj finančnej krízy, má toto vyhlásenie priam vizionársky charakter. Headhunterka Heather McGregor podporuje túto analýzu pozorovaním, že „britská banka, ktorá vyšla z krízy ako najsilnejšia je tá, ktorá najagresívnejšie presadzovala ženy do pozícií senior manažmentu: Lloyds TBS.”

Trh sa stal príliš agresívnym, príliš ovládaným mužmi a ich inštinktmi, príliš nenásytným a príliš málo hľadiacim na dôsledky a zodpovednosť za jednotlivé rozhodnutia. Ako teda limitovať rizikové a nezodpovedné správanie bankových inštitúcií na trhu? Len prísnejšie opatrenia a prevzatie väčšej zodpovednosti samotných bánk nepostačia. Čo je potrebné a nevyhnutné, je zásadná zmena kultúry. Tá je dosiahnuteľná cieleným presadzovaním žien do vysokých pozícií aj na globálnom finančnom trhu. Len súčasná hŕstka žien rozptýlená medzi záplavou tmavých oblekov nepostačí. Ekonomika budúcnosti bude vyžadovať práve typicky ženské vlastnosti: intuíciu, empatiu a EQ – emocionálnu inteligenciu, tvrdia nemeckí analytici.

Meniace sa služby a mestá

Dominantné sektory súčasnosti ako komerčný, bankový, automobilový a komunikačný sa budú musieť v budúcnosti preorientovať a prispôsobiť sa požiadavkám konzumentov a konzumentiek. Ľudia budú hľadať hlavne kompletné riešenia, ktoré ich odľahčia od každodennej práce a spríjemnia im život.  Sociálno-demografické zmeny a nové pracovné podmienky v 21. storočí si budú vyžadovať  nový typ sociálnych a spoločenských vzťahov a im prispôsobených služieb.  Očakáva sa rapídny vzostup sektora starostlivosti ako podpornej štruktúry pre trh práce, hlavne v oblasti starostlivosti o deti a zdravotne odkázaných, relaxácie a oddychu.

Mestá budúcnosti zaznamenajú návrat nákupných centier zo zelenej lúky naspäť do mestských centier. Rozvoj verejnej dopravy a rozširovanie peších zón napomôže k tomu, že cestovanie za nákupmi na periférie bude nerentabilné tak finančne, ako aj ekologicky.

Uvedomelejší konzum

Nie výber medzi extrémne lacným a luxusným tovarom, ale zmysluplnejšie nakupovanie s ohľadom na kvalitu má byť určujúcim pre naše po-krízové konzumovanie. Nákupné horúčky a zásobovanie sa nepotrebnými lacnými tovarmi z výpredajov prestane byť lákadlom. Čas masových útokov na výpredaje v supermarketoch sa končí, tvrdí štúdia. Ľudia majú dostatok  lacných krámov, skrine a pivnice plné nepotrebných výpredajových úlovkov. Víťazmi trhu v budúcnosti budú zmysluplné a praktické výrobky, uľahčujúce ľuďom život. Ľudia sa počas krízy učia zodpovednejšiemu konzumovaniu, kladúc dôraz nielen na kvalitu, ale aj na ekologickú zodpovednosť.

Trh ovládnu vysoko inovatívne produkty, ktoré  nahradia nudné stereotypné tovary.  Naoko nezlučiteľné protiklady sa stanú základom pre skutočnú inováciu 21. storočia, a to hlavne v oblasti elektroniky. Príkladom je iPhone, ktorý bol takýmto míľnikom pre pokrok v oblasti komunikačných technológií.  Rozhodujúcim kritériom pre nové trendy bude požiadavka vychádzať v ústrety zákazníkom a dokázať reagovať na ich očakávania a potreby.

Globalizácia 4.0 a nearshoring

Rôzne stupne globalizácie prinášali doteraz výhody pre bohaté štáty;  prvý od začiatkov kolonializmu až do polovice minulého storočia pomohol Európe k obrovskému bohatstvu, druhý v časoch studenej vojny znamenal pre superveľmoc USA nadvládu nad svetom a tretí stupeň od 90. rokov priniesol pre západné krajiny najväčší rozkvet všetkých čias. Tento tretí stupeň  nazývajú ekonómovia aj fázou plochého sveta.

Súčasná globálna hospodárska kríza nevyhnutne povedie k reštrukturalizácii svetovej ekonomiky. Na začiatku štvrtého stupňa globalizácie sa mnohé spoločnosti a ekonomiky už nachádzajú  v hlbokom transformačnom procese. Popri Číne má podľa štúdie najväčší potenciál pre budúce trhy Afrika. Stále viac globálnych hráčov začne objavovať doteraz podcenený potenciál čierneho kontinentu.

Ak doteraz  platilo trhové pravidlo: lacno vyrábať vonku, draho predávať doma, kríza by mala podľa analytikov priniesť zmenu. Produkcia v ďalekom zahraničí sa z hľadiska nákladov na dopravu prestáva oplácať.  Rastúce ceny surovín a hodnoty práce vo vzdialených krajinách budú znamenať návrat k domácej výrobe. Outsourcing  bude nahradený Nearshoringom;  vzniknú lokálne a regionálne výrobné spoločenstvá, stále však previazané na globálny trh.

Určujúcim obrazom globálneho trhu bola doteraz lacná produkcia tovarov európskych a amerických koncernov v krajinách ďalekého Východu ako Čína a India. Mzdy v týchto krajinách však neustále rastú a posilňujúca sa stredná vrstva spôsobuje ázijský boom. Ľudia v iných častiach sveta sú čoraz vzdelanejší a výkonnejší a nechýba im chuť žiť v blahobyte, aký poznáme my.  A naopak –  ak náš západný svet nevyužije svoj potenciál pre kreativitu a inováciu, môže stratiť svoje miesto na výslní.

Greenobalizácia

Kríza povedie aj k citlivejšiemu prístupu k životnému prostrediu, k tzv. greenobalizácii, a to aj v krajinách ako Čína, ktoré doteraz nekládli na ekológiu žiadny dôraz. Zelené technológie očakáva globálne obrovský boom. Slnko je ropou budúcnosti – ľudstvo totiž nemá inú možnosť ako presedlať na obnoviteľné  a trvalo udržateľné zdroje energie. Príkladom veľkolepých vízií je práve predstavený využitia slnečnej energie pomocou radu termosolárnych elektrární inštalovaných v Sahare, ktoré dokážu v budúcnosti zásobiť elektrickou energiou celú Európsku Úniu.

Ekonómovia sa zhodujú, že Obamov Green New Deal a zelená politika zamestnanosti EÚ sú nielen dôležité pre akútne riešenie klimatických zmien, ale aj reálne východiská z ekonomickej krízy. Kombinácia ambicióznych a záväzných cieľov, stimulov a verejných investícií do zelených technológií a služieb môže pomôcť nielen vytvoriť milióny zelených pracovných miest, ale i znížiť spotrebu energie a emisie CO2, čo je v čase hospodárskeho spomalenia a hroziacej klimatickej krízy nevyhnutné. Trend investovania do obnoviteľných zdrojov energií je zreteľný už v súčasnosti; podľa správy OSN prekonávajú už dnes investície do nich (140 mld UDS) investície do energie získanej z fosílnych palív (110 mld USD). Najväčší nárast pritom zaznamenali Čína, India a rozvojové krajiny.

Inovatívnosť vyrastajúca z konfliktov

Žijeme v časoch surrealistických kontrastov – na jednej strane náboženský fundamentalizmus, na strane druhej vesmírne lety. Kontrasty súčasnosti narážajú na seba a píšu históriu. Protiklady ako autoritatívny socializmus a vysoko-rýchlostný kapitalizmus vytvárajú východisko pre budúcu čínsku veľmoc. Spoločnosť je poznamenaná kolíziami; stratégie vedenia vzájomných konfliktov v súčasnosti vytvárajú východiská pre inovatívne riešenia v budúcnosti, tvrdí štúdia.

Technický pokrok je vždy výsledkom sociálnych zmien alebo ich očakávania. Trendy a megatrendy v spoločnosti budú aj v budúcnosti hrať rozhodujúcu úlohu pri modernizácii a úspešnom uplatnení sa noviniek na trhu. Dve najvýraznejšie technické výzvy budúcnosti sú internet a jeho využitie v reálnej tvorbe hodnôt a zelené technológie ako sú obnoviteľné zdroje energie a virtuálne energetické sieťovanie.

Kríza má teda potenciál stať sa zmysluplným zlomovým bodom nielen pre globálnu ekonomiku a ekológiu, ale aj pre sociálne procesy ako transformácia trhu práce a posilnenie pozície žien. Výsledky teda môžu byť pozitívne takmer pre všetkých –  snáď s výnimkou finančných maklérov v drahých oblekoch, ktorí svojim rizikovým správaním krízu spôsobili.  Ak sa teda tieto vízie naozaj premietnu do skutočného života, bude to len a len spravodlivé.

vyšlo v Žurnáli, 7.7.2009

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Reklamy

, ,

  1. Pridaj komentár

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: