Publikačná činnosť

LIFTING THE VEIL. In: ‘Populism in Europe. Green European Foundation (GEF). Brussels, 2011. V tlači.

RODOVÁ SKÚSENOSŤ S KRÍZOU Z POHĽADU CEE, In: Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekt pre FES, Bratislava, 2011. ISBN 978-80-85549-91-1

RODOVÉ ROZPOČTOVANIE (GENDER BUDGETING). Kapitola k rodovému rozpočtovaniu. In: Neubauerová, E. et al: Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni. Analytická štúdia. Ekonomická univerzita Bratislava v rámci projektu Inštitút rodovej rovnosti. Bratislava, 2011.

SEXUÁLNE A REPRODUKČNÉ PRÁVA ŽIEN. In: Učebnica rodových štúdií, FiFa UK. Bratislava, 2010. V tlači

ÚČASŤ ŽIEN NA VEREJNOM A POLITICKOM ŽIVOTE. Kapitola v Monitorovacia správa o plnení záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien  v SR. MOŽNOSŤ VOĽBY. Bratislava, 2011.

SEXUÁLNE A REPRODUKČNÉ PRÁVA ŽIEN. Spoluautorka kapitoly v Monitorovacia správa o plnení záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien  v SR. Možnosť voľby. Bratislava, 2011.

GENDER MAINSTREAMINING. Spoluatorstvo so Z.Kiczkovou In: Učebnica rodových štúdií, FiFa UK. Bratislava, 2010. V tlači

SEXUÁLNA VÝCHOVA. Spoluautorstvo I.Lukšíkom. In:  Mimovládne iniciatívy vo vzdelávaní. Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava, 2010.

ŽENY A POLITIKA. In: Jeden svet na školách III. Metodická príručka pre učiteľov stredných škôl. Človek v ohrození, Bratislava, 2010.

WOMEN’S POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN THE EUROPEAN UNION AT A TIME OF RECESSION. AN INVISIBLE CRISIS? Spoluautorka štúdie. Oxfam International/European Women’s Lobby, London, 2010. (angl.)

PRÍRUČKA UPLATŇOVANIA ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ V PROJEKTOCH SPOLUFINANCOVANÝCH EÚ. Aspekt pre MPSVR, 2009

GENDER MAINSTREAMING IN SLOVAKIA: MORE DOWN THAN TOP? In: Gender mainstreaming. How can we use its political potential? Heinrich Boell Stifftung, Warszav, 2008 (in English)

NEDOCENENÁ PRÁCA ŽIEN, In: Aká práca, taká pláca?, Aspekt, Bratislava, 2008

RODOVÁ ROVNOSŤ V ORGANIZÁCII. STRUČNÁ SPRIEVODKYŇA. vydavateľstvo Okat, 2007 (v rámci projektu Európskeho roka rovnosti príležitostí)

REPRODUKCIA RODOVEJ NE/ROVNOSTI V ZDRAVOTNÍCTVE (spoluautorka). Publikácia v rámci projektu Equal II. Okat, Bratislava, 2008.

WITH ANOTHER LOOK, spoluautorka publikácie v rámci projektu Equal, Institute for Women, Madrid, Španielsko, 2008. (angl.)

INTERRUPCIE A PRÁVO, Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, v spolupráci s Center for Reproductive rights New York, 2007

GENDER MAINSTREAMING IN HEALTH. In: Gender Mainstreaming Manual, UNDP, 2007 (angl.)

HOMOSEXUALITA, SPOLOČNOSŤ A POLITIKA. In: Tiangel, vydalo OZ Museion a Občan a Demokracia, 2007

WHOSE WORK? WHOSE PENSION? Gender Mainstreaming in the Slovakian Pension Reform. 2006, (Koho práca? Koho penzia? Gender mainstreaming v dôchodkovej reforme na Slovensku) Rose Mayreder College, master thesis (angl.)

IHF REPORT 2006 HUMAN RIGHTS IN THE OSCE REGION – spoluautorka, kapitola o rodovej rovnosti (angl,)

REPRODUKČNÉ PRÁVA ŽIEN: SITUÁCIA NA SLOVENSKU. In: Na ceste do Európskej únie Sprievodkyňa nielen pre ženy, vydal Aspekt 2002

REPRODUKČNÉ PRÁVA ŽIEN, 2002. vydala Aliancia žien Slovenska


Reklamy
%d bloggers like this: