Odborný profil

Koordinátorka  a manažérka projektov so zameraním na výskum a vzdelávanie. Odborníčka v oblasti ľudských práv, rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti, uplatňovania gender mainstreamingu, rodového vzdelávania, uplatňovania ľudských práv žien a sexuálnych a reprodukčných práv s desaťročnou praxou v odbore. Externá poradkyňa Rozvojového fondu OSN (UNDP) v oblasti gender mainstreamingu, spolupracujúca expertka s Európskym inštitútom rodovej rovnosti (EIGE) vo Vilnuse.

Lektorovanie a tréningy:

lektorovanie a vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti, gender mainstreamingu a reprodukčných práv pre vysoké školy, inštitúcie, profesionálnych pracovníkov a pracovníčky; odborné prednášky na konferenciách a workshopoch na domácej i medzinárodnej úrovni

Vybrané referencie:

Rodové expertízy a analýzy:

príprava a uskutočnenie rodových analýz podľa rôznych medzinárodne uznávaných metodík, odborná práca v oblasti rodovej rovnosti

Vybrané referencie:

Mediálna činnosť a vedenie kampaní:

práca s médiami, príprava a vedenie kampaní, publikovanie v populárnych časopisoch

Vybrané referencie:

  • Koordinátorka oboch ročníkov mediálnej kampane proti násiliu páchanému na ženách “Piata žena” (2000 – 2002)
  • Koordinátorka kampaní Hlasy žien (2002) a Možnosť voľby (2001-3)

Projektový manažment:

plánovanie, riadenie a evaluácia projektov vrátane projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov.

Vybrané referencie:Reklamy
%d bloggers like this: