HP Rovnosť príležitostí

UPLATŇOVANIE HORIZONTÁLNEJ PRIORITY ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ v projektoch spolufinancovaných EÚ

Táto problematika je pre väčšinu žiadateľských subjektov nová a jej zahrnutie do projektu je často vyvoláva pocit komplikovanosti a formálnosti. Cieľom ponúkaného školenia je priblížiť problematiku a ukázať praktický postup, ako zapracovať princípy rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti do celkového procesu od plánovania a prípravy projektov, ich riadenia a implementácie až po evaluáciu a propagáciu. Pre absolventov a absolventky školenia ponúkame počas samotného projektového cyklu odborné poradenstvo a mentoring.

Anotácia tréningu:

Diskriminácia a rovnosť príležitostí – základné východiská:

–  Diskriminácia z dôvodu pohlavia/rodu a rodová rovnosť, zdravotného postihnutia,veku, iné dôvody diskriminácie a viacnásobná diskriminácia.
–  Ciele horizontálnej priority rovnosť príležitostí v daných oblastiach diskriminácie

Horizontálna priorita „rovnosť príležitostí“:

–  Legislatívny rámec EÚ a SR,
–  Horizontálna priorita rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch EÚ,
–  Klasifikácia a hodnotenie projektov z hľadiska horizontálnej priority rovnosť príležitostí

Praktický postup implementácie rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti do projektu

–   11 krokov k rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v plánovaní, riadení, implementácii,  vyhodnotení a propagácii projektov,
–   Posúdenie prínosu projektu k rovnosti príležitostí zo strany žiadateľského subjektu,
–   Samohodnotenie projektu

Profil absolventa/ky:

Základné vedomosti v oblasti diskriminácie, rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti. Schopnosť naplniť základné požiadavky horizontálnej priority rovnosť príležitostí vo všetkých fázach projektov spolufinancovaných z EÚ a vyhodnotiť projekt z tohto hľadiska.

Trvanie základného tréningu: 2 dni

Reklamy
%d bloggers like this: