Projektový manažment

  • Príprava projektového zámeru od jeho plánovania až po spracovanie projektu
  • Riadenie a evaluácia projektov vrátane projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.
  • Mentoring pri uplatňovaní horizontálnej priority rovnosť príležitostí počas všetkých fáz projektu.

Vybrané referencie:

  • Manažérka projektu v rámci iniciatívy Equal II. “Gender Mainstreaming v službách reprodukčného zdravia”;
  • Manažérka projektu MATRA pre Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
Reklamy
%d bloggers like this: