Rodová rovnosť v organizácii

Hlavné ciele tréningu o uplatňovaní rodového hľadiska v organizácii:

  • zvýšenie rodovej citlivosti účastíkov a účastníčok a pochopenie významu rodového hľadiska;
  • zlepšenie citlivosti na rôzne podoby a formy rodovej diskriminácie;
  • osvojenie si prístupov a metodík pre uplatňovanie rodového hľadiska v praxi.

Možný program tréningu (ide o voliteľné moduly, konečný návrh sa prispôsobuje konkrétnym potrebám a požiadavkám)

Teoretické východiská:
Pohlavie, rod a rodové stereotypy
Ako prebieha proces socializácie?  – rodové scitlivovanie (aktivita)
Rodová rovnosť

Základné pojmy a terminológia:
Koncept diskriminácie
Politika antidiskriminácie a rodovej rovnosti
Gender Mainstreaming a gender budgeting
Rodové analýzy a rodová analýza dopadov (gender impact assessment)

Rodové nerovnosti na trhu práce:
Zamestnanie a trh práce
Rodový rozdiel v zárobkoch – gender gap
Analýza príčin nerovností

Argumenty v prospech uplatňovania rodovej rovnosti:
Výhody pre podnik
Rovnosť mužov a žien ako dobrá prax podniku
Rodová rovnosť na pracovisku

Plánovanie rodovej rovnosti:
Rodová analýza východiskovej situácie
Stanovenie cieľov
Návrh opatrení
Zavádzanie gender mainstreamingu na pracovisku
Rodové vzdelávanie a tréningy

Rodové analýzy – metodologické postup:
Metódy  rodovej analýzy:
– 4R metóda
– metóda problémového stromu
– metóda kontrolných otázok
-Harvardský rámec pre rodovú analýzu

Uplatňovanie rodového hľadiska v praxi:
Gender Mainstreaming – koncept a teoretický rámec
Praktický postup pre zavázdanie GM do praxe
Rodovo citlivé ciele
Navrhovanie opatrení a ich realizácia
Stanovenie merných ukazovateľov
Monitoring a evaluácia
Spätná väzba a korekcia procesu

Evaluácia – vyhodonotenie naplnenia stanovenách cieľov tréningu

Rámcové predpoklady

Odporúčaný počet účastníkov: maximálne 15, podľa možnosti muži aj ženy

Trvanie základného tréningu: 2 x 8 hodín

Reklamy
%d bloggers like this: